Hirdetés

Soproni Játékszabály

Szójás-mézes tarja szezámos csípős pak choi-jal

Ha nem vagytok a pikáns ételek hívei, a csípőset nyugodtan hagyjátok ki, bár jól áll neki.

Sárgadinnyesalsa

Nagyon könnyen összedobhatjátok!
Hirdetés

Soproni Játékszabály

Játsszatok a Facebook nyereményjátékunkon!
Hirdetés

JÁTÉKSZABÁLYZAT („Szabályzat”)

A nyereményjáték elnevezése: „Te kivel kóstolnád meg?” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Lunchbox Produkciós Kft. székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., adószám: 24842943-2-43 (a továbbiakban: “Szervező”).

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

 1. Általános rendelkezések

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.
 1. A Játék időtartama:

A Játék 2018. november 7. napjától, a post kikerülésének pillanatától, 2018. november 13. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát követően beérkező válaszok nem vesznek részt a sorsoláson. Sorsolás és eredményhirdetés: a játék lezárását követő 7 munkanapon belül.

 1. A játékban való részvétel menete:

A facebook.com/streetkitchenhu/ oldalon feltöltött Facebook bejegyzéshez kapcsolódó feladat, taggelés (megjelölés) elvégzésével a profil tulajdonosa automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban és a sorsoláson.

A Játékosok Facebook profiljuk elnevezése alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitív reakció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.

Nyeremény:

Nyertesenként 1 APA-csomag, összesen 7 nyertest sorsolunk.

Játék nyertese:

Az összes játéknap során, bármelyik nap leadott érvényes nevezések közül sorsolunk ki 7 db nyertest.

 A Játék nyerteseit számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével sorsoljuk ki a helyes választ leadók közül.

A nyertesek közzététele a Street Kitchen Facebook oldalon poszt formájában:

A játék lezárását követő 7 munkanapon belül.

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

A Szervező a Játék eredményét a Street Kitchen Facebook oldalon posztban közzéteszi (” Értesítés”), A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos Facebook profil neve, ezen azonosító pontos ismeretének hiánya esetén a nyertes Játékos neve jelenik meg. A nyertesnek az Értesítést követően 3 napon belül jelentkeznie kell a nyeremény átvételéért a Street Kitchen Facebook oldalnak írt privát üzenetben vagy e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 3 napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Facebook posztos és az e-mailes értesítőben értesítés esetén is az alábbi személyes adatok bekérésére kerülhet sor:

 • név, • nem, • e-mail cím, • kor, • Facebook azonosító (Facebook ID), • telefonszám, • cím

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy ő a nyeremény részleteit időben tudathassa a résztvevőkkel. Ennek megfelelően a nyertes Játékosok kötelesek a megkért személyes adataikat 3 napon belül megadni a Szervező számára. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így az információk időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Játékos a fentebb meghatározott 3 napos határidőn belül élhet a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával is, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.  Ha azonban a Játékos ezzel a jogával 3 napon belül nem él, a Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. Ez esetben a Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

– nem töltötte be a 18. életévét;

– 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre.

– Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 30 napon belül történik.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 1. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és a jelen 5. pont külön elfogadásával megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a játékban való részvételhez feladatot teljesíti, ezzel elfogadja az adatkezelési szabályokat, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Név (forrás: Facebook)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon
Kezelt adat típusaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Nem (forrás: Facebook)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon
E-mail cím (forrás: Facebook)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon
Kor (forrás: Játékos)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon
Facebook azonosító (ID) (forrás: Facebook)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon
Telefonszám (forrás: Játékos)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Cím (forrás: Játékos)• Játékos azonosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulásNyeremény kézbesítését követő munkanapig
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja, korlátozhatja, vagy kérheti adatai helyesbítését. Mindezen kérelmeket a Játékos az alábbi elérhetőségen közölheti a Szervezővel: hello@streetkitchen.hu.

 1. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 1. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos Szabályzatot.  A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2018.11.06.

Lunchbox Produkciós Kft., Szervező

 

Hozzászólások
Tovább olvasok
Hirdetés

Ezeket láttad már?

Később módosíthatod a beállításaidat
Cookie beállítások