Hirdetés

„Nyerj Kikkoman ajándékcsomagot!” JÁTÉKSZABÁLYZAT („Szabályzat”)

Hirdetés

„Nyerj Kikkoman ajándékcsomagot!” JÁTÉKSZABÁLYZAT („Szabályzat”)

Hirdetés
Hirdetés

A nyereményjáték elnevezése: „Nyerj Kikkoman ajándékcsomagot!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Lunchbox Produkciós Kft. székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., adószám: 24842943-2-43 (a továbbiakban: “Szervező”).

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

1. Általános rendelkezések

A Játékban részt vehet minden természetes személy. (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

2. A Játék időtartama:

A Játék 2021. szeptember 10. napjától, a post kikerülésének pillanatától, 2021. szeptember 12. napján 23:59 óráig tart. A Játék időtartamát követően beérkező válaszok nem vesznek részt a sorsoláson. Sorsolás és eredményhirdetés: a játék lezárását követő 7 munkanapon belül.

3. A játékban való részvétel menete:

A facebook.com/streetkitchenhu/ oldalon feltöltött Facebook bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólás (kommentelés) elvégzésével a profil tulajdonosa automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban és a sorsoláson.

A Játékosok Facebook profiljuk elnevezése alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitív reakció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.

Nyeremény:

1 db Kikkoman ajándékcsomag

Játék nyertese:

A játéknapok során leadott érvényes nevezések közül sorsolunk ki 1 db nyertest, aki egy értékes Kikkoman ajándékcsomagot nyer.

A Játék nyertesét számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével sorsoljuk ki a helyes választ leadók közül.

A nyertes közzététele a Street Kitchen Facebook oldalon poszt formájában a játék lezárását követő 7 munkanapon belül.

4. Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

A Szervező a Játék eredményét a Street Kitchen Facebook oldalon posztban közzéteszi (” Értesítés”), A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos Facebook profil neve, ezen azonosító pontos ismeretének hiánya esetén a nyertes Játékos neve jelenik meg. A nyertesnek az Értesítést követően 3 napon belül jelentkeznie kell a nyeremény átvételéért a Street Kitchen Facebook oldalnak írt privát üzenetben vagy e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 3 napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Facebook posztos és az e-mailes értesítőben értesítés esetén is az alábbi személyes adatok bekérésére kerülhet sor:

• név, • nem, • e-mail cím, • kor, • Facebook azonosító (Facebook ID), • telefonszám, • cím

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy ő a nyeremény részleteit időben tudathassa a résztvevőkkel. Ennek megfelelően a nyertes Játékosok kötelesek a megkért személyes adataikat 3 napon belül megadni a Szervező számára. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így az információk időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Játékos a fentebb meghatározott 3 napos határidőn belül élhet a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával is, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.  Ha azonban a Játékos ezzel a jogával 3 napon belül nem él, a Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. Ez esetben a Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

5. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és a jelen 5. pont külön elfogadásával megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a játékban való részvételhez feladatot teljesíti, ezzel elfogadja az adatkezelési szabályokat, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Név (forrás: Facebook)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Nem (forrás: Facebook)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

E-mail cím (forrás: Facebook)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Kor (forrás: Játékos)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Facebook azonosító (ID) (forrás: Facebook)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
• Nyertes közzététele a Facebookon

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Telefonszám (forrás: Játékos)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Cím (forrás: Játékos)

Adatkezelés célja:

• Játékos azonosítása
• Játékban való részvétel
• Sorsolás lebonyolítása
• Nyeremény kézbesítése
• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja, korlátozhatja, vagy kérheti adatai helyesbítését. Mindezen kérelmeket a Játékos az alábbi elérhetőségen közölheti a Szervezővel: hello@streetkitchen.hu.

6. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

7. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos Szabályzatot.  A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 Budapest, 2021.09.10.

Lunchbox Produkciós Kft., Szervező

Hirdetés
Hozzászólások
Tovább olvasok
Hirdetés

Ezeket láttad már?